Artikel 1. Algemeen

Leeflang & Groei ! is opgericht door Marlies Leeflang, gevestigd te Wassenaar en richt zich op het coachen van kinderen en hun ouders, en (jong) volwassenen.


Artikel 2. Overeenkomst

1.      Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
2.      In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
3.      Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
4.      Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
5.      Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
6.      Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de  gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.


Artikel 3.    
 Regels rond afspraken

1.      Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen (dat het Kind) tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is (en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken).
2.      Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind of de opdrachtgever niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het  overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
3.      Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer als het gaat om een kind.
4.      Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, (bijvoorbeeld omdat het Kind) door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
5.      Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
6.      Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.


Artikel 4.     Tarieven

1.      Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
2.      De geldende tarieven staan vermeld op www.leeflangengroei.nl en worden op verzoek aan de Opdrachtgever gemaild. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.      Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.      Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.


Artikel 5.    
 Factuur en betaling

1.      Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een digitaal factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen vóór aanvang van de volgende sessie aan Opdrachtnemer per bank te betalen. Indien de factuur de laatste sessie van een traject betreft, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
2.      Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
3.      Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om vóór aanvang van de volgende sessie dan wel binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.      Per 01-01-2023 geldt een blanco factuur, doordat wordt gewerkt via een vrijwillige vergoeding.


Artikel 6.    
 Vertrouwelijkheid en privacy

1.      Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.      Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezaghebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
3.      Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 7.    
 Aansprakelijkheid

1.      Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
2.      Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. (n.v.t. per 01-01-2023)
3.      Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is. (n.v.t. per 01-01-2023)
4.      Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
5.      Aansprakelijkheid voor directe schade is uitgesloten.
6.      Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden. (n.v.t. per 01-01-2023)
7.      Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld.
8.      Per 01-01-2023 zal Opdrachtnemer bij aanvang van het traject een verklaring ondertekenen, waarin staat dat opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op aansprakelijkheid van Opdrachtgever, gezien de coaching via een vrijwillige vergoeding wordt vergoed en de coaching vrijwillig wordt uitgevoerd vanuit wederzijds vertrouwen. Natuurlijk kunnen Opdrachtnemer en Opdrachtgever altijd in gesprek gaan, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Openheid in vertrouwen is de sleutel tot een prettige samenwerking.


Artikel 8. Klachten en geschillen

1.      Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
2.      Een klacht dient schriftelijk (per email of post) te worden ingediend bij Opdrachtnemer. In eerste instantie wordt getracht om deze onderling tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op te lossen.
3.      Indien het niet lukt de klacht samen met Opdrachtnemer naar tevredenheid op te lossen, kan Opdrachtgever de klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg; www.klachtenportaalzorg.nl
4.      Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
5.      De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de
Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.leeflangengroei.nl


Artikel 9. Slotbepalingen

1.      Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
2.      Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Opdrachtnemer; www.leeflangengroei.nl