Artikel 6.     Vertrouwelijkheid en privacy

1.      Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.      Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezaghebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
3.      Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Contactgegevens

Leeflang & Groei ! gebruikt uw contactgegevens enkel om met u in contact te treden, met u te communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Leeflang & Groei ! gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden deze gegevens 3 maanden na ontvangst verwijderd of vernietigd.


Persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Leeflang & Groei ! over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Er worden enkel gegevens verzamelt en gebruikt welke in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening als nuttig of nodig worden geacht.


Beveiliging

Leeflang & Groei ! heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Persoonsgegevens welke in fysieke vorm worden vastgelegd, worden bewaard zodat derden er geen toegang toe hebben. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.


Bewaartermijn

Leeflang & Groei ! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Vanzelfsprekend op voorwaarde van wettelijke en fiscale verplichtingen. Volgens de Belastingdienst dienen factuurgegevens 7 jaar bewaard te worden. Overige persoonsgegevens worden niet langer dan 12 maanden ná afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.


Inzagerecht

Mocht u willen weten welke gegevens er van u zijn vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Leeflang & Groei !


Website

Binnen de website www.leeflangengroei.nl worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Voor het plaatsen van persoonlijke ervaringen van cliënten en/of hun ouders, wordt van tevoren schriftelijke toestemming gevraagd.